dotfiles/bashrc

6 lines
111 B
Bash

#!/usr/bin/env bash
source ~/.config/shell/shrc
source ~/.config/shell/commonrc
source ~/.config/shell/bashrc